Företags- & organisationsutveckling

Grupputveckling

Det finns många olika sätt att arbeta med organisationsutveckling och många syften att uppnå. Det kan handla om probleminventering, arbetsklimatanalys, samarbetsövningar, konfliktlösning mm. Det är vanligt att man behöver nå hela arbetsgrupper för att förstå eller förändra något i en organisation.

Bland annat tar vi hjälp av Group Development Questionnaire, GDQ, för att visa hur en grupp kan utvecklas och vad som krävs för att den ska bli sund och väl fungerande. GDQ är utvecklat av Susan Wheelan, USA, som är en av frontfigurerna inom arbetsgruppsforskning. GDQ är anpassat efter svenska normer. I kartläggningen använder vi också samtal och intervjuer. Därefter satsar vi på just det som löser konflikterna och problemen – och som leder vidare, mot bättre effektivitet och lönsamhet. Vi tar även fokusgrupper till hjälp vid grupputveckling.

Vi har genomfört både arbetsklimatanalyser och samarbetsövningar med hjälp av fokusgrupper. Fördelen med fokusgrupper jämfört med flera andra metoder i detta sammanhang är att man kan nå en djupare förståelse för medarbetarnas trivsel och beteende på arbetsplatsen. Eftersom vid arbetar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt stannar fokusgruppsdiskussionen aldrig bara vid att konstatera ett missnöje utan deltagande medarbetare uppmanas till att skapa egna lösningsförslag. Gruppen är ett stöd både i att våga peka på svagheter i den rådande miljön och att bygga upp gemensamma lösningar i arbetsgruppen. Att genomföra flertalet fokusgrupper i samma arbetsgrupp har syftet att följa upp gruppen och uppmana deltagande medarbetare till att verkligen agera utifrån sina förändringsförslag samt att välja ut och genomföra specifika samarbetsövningar just utifrån problemställningen i den givna arbetsgruppen.

Grupphandledning

Ibland önskar man ett mer kontinuerligt stöd i sin arbetsgrupp, för att skapa nya rutiner, lösa konflikter, komma överens om ett gemensamt förhållningssätt gentemot en annan målgrupp, eller så önskar man ärendehandledning. Vi erbjuder handledning till olika slags arbets- och utbildningsgrupper. Som handledare bidrar vi med att skapa ett tillåtande klimat i gruppen, samt att ge en utomståendes neutrala syn på svårigheter som finns inom gruppen eller i frågor som gruppen arbetar med. Vi försöker ge utrymme till samtliga gruppdeltagare, att både ge stöd och beröm, samt tydliggöra brister och svagheter på ett ärligt icke-dömande sätt. Deltagarna uppmanas till att med hjälp av den samlade erfarenhet gruppen besitter arbeta med lösningar vid uppgifter och uppkomna svårigheter.

Individuell rådgivning

Förutom att arbeta med grupper ingår även arbete med enskilda individer till utvecklingsarbetet i organisationer. För att kunna dra nytta av sina medarbetares fulla potential är det viktigt att de enskilda individernas personliga värderingar och målsättningar sammanfaller med företagets visioner. För att få personalen att stanna på företaget är det även viktigt att medarbetarna har mod att påtala vantrivsel, sätta gränser, våga ställa frågor och be om nya utmaningar. Ibland behövs det en utomståendes uppmaning till att skapa en dialog, ibland förstärkning av de egna värdegrunder och önskemål. Genom ett opartiskt stöd, samt en öppen och ärlig stämning i samtal erbjuder vi hjälp till enskilda individer med att tydliggöra sina personliga värderingar och målsättningar, att sätta gränser, och att medvetet arbeta med valda utmaningar.

Utbildning

Även om varje organisation är unik finns det fortfarande universella svårigheter som de flesta stöter på. Kommunikations- och informationsbrist mellan olika arbetsgrupper, otydligt ledarskap, upplevd bristande mottaglighet för nya idéer och informella grupperingar är några av de vanligaste svårigheterna i organisationer. Som ett led i utvecklings- arbetet erbjuder vi därför föreläsningar och övningar till företag och organisationer om mänskligt beteende i grupper, ledarskapskonst och motivation, samt träning i mindfulness/medveten närvaro för ökad effektivitet. Vi anordnar även öppna utbildningar i stresshantering/mindfulness. Kontakta gärna oss för aktuella datum.

Samarbetspartners och uppdragsgivare

Bland samarbetspartners finns Lunds Universitet, Univa, Assessio, Gerjo, COWI och Mentorhuset. Som uppdragsgivare kan nämnas Bra Böcker, SveLand Försäkringar, Kubikarkitekter, JS-gruppen, FM-Mattsson, Arla, Statoil, LSS-boenden i Malmö och Lund, Presis i Lund AB, Feelgood Företagshälsovård.

  grass