Kvalitativa marknadsundersökningar & utvärderingar

Fokusgrupper

Kvalitativa undersökningar kan ge en djupare förståelse för ett beteende eller olika slags uppfattningar. Med hjälp av öppna frågor och adekvat frågeteknik kan erfarna intervjuare och moderatorer få människor att uttrycka sina känslor och tankar som ligger under den välpolerade ytan och som starkt styr deras uppfattningar och val av handlande. I kvalitativa undersökningar har man inga förutbestämda svar och man har även möjlighet att ställa extra frågor under intervjuns/gruppdiskussionens gång. Detta ger en möjlighet att låta respondenterna svara och resonera fritt kring ett givet ämne utan att styra dem allt för mycket. Det ger en ny vinkel på problemställningen. Kvalitativa undersökningar kan mycket väl kombineras med kvantitativa undersökningar. Dels kan man börja med en kvalitativ undersökning för att kunna utforma en frågeguide och svarsalternativ till en senare kvantitativ undersökning eller så kan man efter en kvantitativ undersökning då man redan vet v a d målgruppen tycker också få en djupare förståelse för v a r f ö r människor tycker som de gör. 

De två vanligaste formerna av kvalitativa undersökningar är djupintervjuer och fokusgrupper. Till skillnad från individuella intervjuer konfronteras deltagare under en fokusgrupp/gruppdiskussion även av andra gruppdeltagare, vilket medför att individen tvingas analysera sina egna åsikter djupare än under en individuell intervju. Eftersom gruppdiskussioner bygger på arbete i grupp är också process- och rollbeskrivningar från arbetsgruppsforskningen applicerbara i fokusgruppssammanhang. Bland annat uppstår det gruppsynergistiska effekter, vilket betyder att en grupp människor arbetar mer kreativt än vad de var och en för sig skulle göra. Man hjälper varandra på traven och utvecklar tankar längre än vad enskilda individer själva skulle ha gjort.

Marknadsundersökningar

Behovet av att göra marknadsundersökningar kan uppstå i alla faser i en produkts utveckling och dess lansering på marknaden, från första idé om att skapa en ny produkt till att nå ut till potentiella köpare. Undersökningar kan även vara ett verktyg för att stärka sin position på marknaden och finna nya kunder.

Utvärderingar

Behovet av att göra utvärderingar kan uppstå i alla möjliga sammanhang, t ex vid en utbildning eller annan aktivitet där flera människor är inblandade. Vi underskattar ofta betydelsen av att utvärdera olika projekt, inte sällan pga. tidsbrist. Men om man som arrangör vill lära sig något mer av sina projekt eller t.o.m. planerar att genomföra liknande aktiviteter i fortsättningen är en trovärdig utvärdering oersättlig. Utvärderingar kan behövas både i slutet av en viss aktivitet, och i början för att kontrollera om man är på rätt väg. Ju tidigare man samlar in deltagarnas tankar och förväntningar desto större chans har man att få nöjda deltagare i slutändan.

Utbildning

Efter att både har arbetat med fokusgrupper och ha skrivit en magisteruppsats om detta har Kirsti Tellas blivit ombedd att föreläsa om fokusgrupper som metod både för blivande psykologer och ekonomer. Vi har såtillvida hållit i föreläsningar med tillhörande gruppövningar på Institutionen för Psykologi och Företagsekonomiska Institutionen vid Lunds Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, Region Skåne och Enveco Miljöekonomi i Stockholm. Vid intresse undervisar vi även andra i ämnet.

Samarbetspartners och uppdragsgivare

Som fokusgruppsmoderator genomför vi sällan ett projekt helt ensam utan arbetar tillsammans med andra marknadsundersökningsföretag och reklambyråer etc. Till våra samarbetspartners hör CS Telemarketing, Brand Clinic, Scandinavian Retail Center, GfK Sverige AB, Detector, Attraction och Univa i Sverige, samt Alsted Research A/S, Bönnelykke International R&C och Grey Sync. i Danmark. Tillsammans har vi gjort fokusgruppsundersökningar om livsmedel, läkemedel, förpackningar, tidningar, datorer, telefoni mm. Vi har genomfört varumärkestester, designtester, kommunikationstester (annons- och reklamfilm), smaktester mm. Vi är även vana att arbeta med projektiva metoder. Med hjälp av fokusgrupper har vi även utvärderat olika slags utbildningsprojekt och hjälpt till att sätta igång grupprojekt. På listan över företag som jag hjälpt med kvalitativa undersökningar finns bl. a. TetraPak, Procordia Food, Kraft Foods, Skånemejerier, Milko, Velux, C-Technologies, SCA, Banverket, Ifö, Sembo, Telia, Astra Zeneca, Bonniers, Egmont, Kristianstadsbladet, Föreningssparbanken, House of Prince, Caroli City, Swedish Match, utbildningsprogrammet krAft och Region Skåne.

 

 

grass_straw